BE

Gevolgen wijziging discontopercentage voor letselschadevergoeding

Read time: 6 minutes

In maart 2017 werd in het Verenigd Koninkrijk het nieuwe discontopercentage dat op letselschadevergoedingen moet worden toegepast van kracht. Het discontopercentage daalde van 2,5% naar -0,75%. In deze post bespreken we de achtergronden van de verandering en de potentieel enorme gevolgen voor schadereserves.

Het discontopercentage wordt gebruikt voor de aanpassing van letselschadevergoeding (bij uitkering ineens) die aan personen met ernstig letsel wordt betaald voor ‘future losses’ (toekomstige schade). Schadevergoedingen die ineens worden uitgekeerd, worden namelijk geïnvesteerd en daarmee wordt rendement behaald. Het redelijkerwijs te behalen rendement bepaalt de hoogte van het discontopercentage. Hiermee moet overcompensatie worden voorkomen.

 

Besluit tot wijziging discontopercentage letselschadevergoeding

Sinds de vorige actualisering in 2001 was het percentage van 2,5% niet meer veranderd. Het nieuwe percentage van -0,75% is gebaseerd op het rendementspercentage over drie jaar van Index Linked Gilts (ILG’s) *. Dit suggereert dat claimende slachtoffers ‘risicomijdende’ investeerders zijn. Het gaat bovendien voorbij aan het feit dat een slachtoffer niet alleen in ILG’s zou investeren.

* Index Linked Gilts zijn staatsobligaties die gekoppeld zijn aan de Retail Prices Index (de prijsindex van verbruiksgoederen).

 

Gevolgen voor ‘toekomstige schade’

Een dergelijke grote verlating was door verzekeraars niet voorzien. De verlaging van het discontopercentage zal de schadevergoeding die wordt toegekend aan slachtoffiers voor ‘toekomstige schade’ drastisch verhogen. Dit heeft uiteraard niet alleen gevolgen voor aansprakelijkheidsverzekeraars, maar ook voor bijvoorbeeld de National Health Service (NHS). In feite voor elke partij die aansprakelijk kan worden gesteld voor letselschade.

Afhankelijk van de levensverwachting van het slachtoffer leidt de wijziging van het discontopercentage tot flink hogere uitkeringen voor toekomstige schade. Voor een slachtoffer met een levensverwachting van nog 15-30 jaar kan de verhoging oplopen tot 30%. Bij een levensverwachting van nog 30-50 jaar kan dit zelfs oplopen tot 50%.

 

Periodieke betalingen of een uitkering ineens

Een ander gevolg van de wijziging is dat de houding van het slachtoffer waarschijnlijk zal veranderen. Als gevolg van de verhoging van uitkeringen voor toekomstige schade kunnen slachtoffers er gaan kiezen voor uitkeringen ineens in plaats van voor periodieke betalingen. Deze wijziging is vooral van belang voor de NHS en andere instanties die het merendeel van omvangrijke schadeclaims financieren met periodieke betalingen. Wat de verzekeringsmarkt betreft, wordt de winst van verzekeraars beïnvloed en kunnen de premies gaan stijgen. Dit zou heel goed kunnen leiden tot het ongedaan maken van de hervormingen met betrekking tot whiplashclaims, die moesten leiden tot lagere schadelast en premies.

 

Herziening van het discontopercentage

Het ministerie van justitie lijkt na herziening het ermee eens te zijn dat slachtoffers met letselclaims worden overgecompenseerd als gevolg van het nieuwe percentage van -0,75%. De veronderstellingen ten aanzien van de wijze waarop slachtoffers investeren zijn onrealistisch en kunnen aanzienlijk hogere uitkeringen opleveren. Om de huidige wetgeving te wijzigen, zal nieuwe wetgeving worden ingevoerd. Dit zou moeten resulteren in een tarief van 0% tot 1%. Dit percentage zal echter niet met terugwerkende kracht worden toegepast en de wetswijziging zal waarschijnlijk pas in 2019 ingaan.

Opgemerkt wordt dat het Schotse parlement een afzonderlijk voorstel tot wetswijziging moet indienen om het discontopercentage in Schotland te wijzigen.

 

Opties volgens huidig recht

Intussen zullen slachtoffers profiteren van een hogere letselschadevergoeding of mogelijk overcompensatie. Advocaten van slachtoffers zullen aandringen op behandeling van zaken voordat een wetswijziging wordt ingevoerd.

Overigens hebben de Britse rechtbanken op grond van artikel 1, lid 2, van de Damages Act 1996 al de discretionaire bevoegdheid een ander (disconto) rendement te overwegen “indien een partij in de procedure aantoont dat dit in het desbetreffende geval passender is”. In de praktijk is dit waarschijnlijk van toepassing als het slachtoffer buiten het Verenigd Koninkrijk woont en zorg ontvangt. Het slachtoffer zal een uitkering ineens voor toekomstige schade in eigen land investeren.

Voor WAM-verzekeraars biedt dit bij schades in Engeland onder de Vierde Richtlijn mogelijkheden: de zaak valt weliswaar onder Engels recht, maar het slachtoffer is niet Engels. Hierdoor kan een hoger percentage bedongen worden.

Met het oog op de verwachte hervormingen kunnen de partijen in hun onderhandelingen ook proberen een ander percentage – tussen de 0 en 1% – overeen te komen, ongeacht het huidige percentage van -0,75%.

Wij zullen de komende maanden verdere ontwikkelingen en strategieën nauwlettend volgen en hier publiceren.

Afhankelijk van de levensverwachting van het slachtoffer zal het verlaagde discontopercentage leiden tot aanzienlijke verhoging van de vergoeding voor toekomstschade.

Paul Lavelle

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Lees verder >

Claims management

4 min reading

Beloftes nakomen bij schade… Mensen, bots, AI?

Lees verder >

Digitale transformatie

4 min reading

Intrasurance Technology Services & (Zero)70 samen als Van Ameyde Systems

Lees verder >